مشخصات کامل کانکس اسکابن

مشخصات کامل شرکت کانکس اسکابن:

فعالیت : کانکس و سازه های پیش ساخته

نام شرکت: کانکس اسکابن
شماره ثبت : ۳۴۹۷۴۸
کد اقتصادی : ۴۱۱۳۵۵۱۴۷۳۵۸
شماره تلفنهای شرکت:

۴۸ ۴۶ ۹۹ ۸۸ ( ۱۰ خط )
تلفن همراه مدیریت فروش:
۹۰ ۴۸ ۲۹۵ – ۰۹۱۲ ( ایمان زاده )
تلفنهای همراه واحد فروش:
۱۵ ۱۰ ۲۰۰ – ۰۹۰۲
۴۵ ۴۰ ۱۰۰ – ۰۹۰۲
۴۵ ۴۰ ۲۰۰ – ۰۹۰۲